About

– การป้ายยาคืองานของเรา –

กระทรวงอนันต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ปี 2018 ด้วยความติ่งอันเป็นอนันต์ และต้องการป้ายยาในเลเวลอนันต์

มีกระทรวงและย้ายเข้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี 2021 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกระทรวงทั้งสิ้น 2 ปีกับอีก 11 เดือน เป็นการก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยงบประมาณอันเป็นอนันต์

– การป้ายยาคืองานของเรา –